1-جام کارکنان دولت               مقام اول

2-جام کارگری استان      مقام دوم

3-جام شهداء مدافع حرم         مقام اول

4- جام رمضان شهرستان باغین سال 97                مقام اول